Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 3

ZASADY TRANSKRYPCJI

INTERPUNKCJA

Znaki interpunkcyjne zostały zapisane zgodnie z obecnym systemem tam, gdzie modernizacja nie narusza intencji autorskiej co do intonacji, tonu i wymowy utworu. Nie rozdziela się zdań wielokrotnie złożonych, mimo ich skomplikowania i licznych inwersji, ponieważ stanowią one logiczną całość i rozbicie jej naruszałoby spójność tekstu (wyjątek od tej reguły stanowi rozdzielenie zdania w wersach 79 – 84, które jest niejasne i zostało rozbite na dwie części już w redakcji „Zabaw”). Unika się znaków nieużywanych w czasie powstania utworu i używanych rzadko z wyjątkiem miejsc, w których znaki te wydają się konieczne. Oto szczegółowe rozwiązania przyjęte według wymienionych wyżej reguł:

*

po zdaniach zakończonych kropką wstawiono zawsze wielką literę (w wersji Bohomolca w śródwersie po kropce kolejne zdanie zaczyna się zawsze małą literą dla podkreślenia, że cezura wersu jest ważniejsza od granicy wyznaczonej przez koniec zdania). Modernizacja ta nie zmienia sensu wypowiedzi, za to pozwala uniknąć błędu w stosunku do współczesnego systemu interpunkcyjnego. Powyższa zmiana została dokonana w wersach: 1, 101.
*

po wykrzykniku, który w pismach Naruszewicza nie był równoznaczny z końcem zdania, pozostawiono małą literę zgodnie z zapisem A. Ta niezgodność ze współczesnym systemem interpunkcyjnym wydaje się niemożliwa do zmodernizowania, ponieważ zastąpienie wykrzyknika przecinkiem zmieniłoby podniosłą i entuzjastyczną wymowę epitalamium, a zmiana małej litery po wykrzykniku na wielką podzieliłoby na dwa zdanie, które w intencji autorskiej wyraźnie stanowi logiczną całość. Zasadę tę stosuje się do wersów 7, 95, 103, 156;
*

w wersji A średnik oraz dwukropek zostały wielokrotnie użyte w funkcji odpowiadającej współczesnej funkcji innych znaków interpunkcyjnych, dlatego też w transkrypcji średnik został zastąpiony przecinkiem, myślnikiem lub usunięty;
*

w dwóch miejscach został użyty myślnik, który, chociaż nie stosowany przez autora, znacznie rozjaśnia sens wielokrotnie złożonych zdań z inwersją.

No comments:

Post a Comment